Cesta slovenčiny – Doba bernolákovská

Pokusy o ustálenie normy písanej slovenčiny však pokračovali ďalej. Jedným z najvýznamnejších bol preklad Biblie, ktorý vypracovali kamaldulskí mnísi v Červenom Kláštore pod vedením Romualda Hadbavného v rokoch 1756 – 1759. Dielo nieslo názov Svaté Biblia Slovénské a je známe pod menom Kamaldulská biblia. Dostali sme sa v čase až do 18. storočia, keď slovenčina s konečnou platnosťou opäť roztiahla svoje krídla. Prišli sme až na prah doby, ktorú nazývame bernolákovskou. Doba, v ktorej rozvíjal Anton Bernolák svoju činnosť, bola plná prelomových udalostí. Tereziánskej revolúcie, napoleónske vojny, doznievajúca rekatolizácia a zároveň tolerančný patent pre iné vierovyznania – to všetko dalo do pohybu obrovské zmeny, ktoré už predznamenávali súčasnosť. Spisovná slovenčina   Čítať viac…