Zasadnutie OR malo krásny priebeh

OR 08OR 15Rožňava – 10.02.2017

Fotogaléria

Rokovanie Oblastnej rady Matice slovenskej pre okresy Rožňava a Revúca otvorila v Dome MS, predsedníčka Ing. Zlatica Halková. Veľmi srdečne na rokovaní privítala prítomných predsedov a zástupcov MO. Niektorí  predsedovia už v priebehu dňa predložili požadované materiály, a   z rodinných alebo zdravotných dôvodov ospravedlnili svoju neúčasť na rokovaní. Predsedníčka  predložila  návrh programu na rokovanie a tento prítomní  jednomyseľne schválili. Činnosť MS za rok 2016 zhrnula predsedníčka, kde sa krátko zmienila o každej vykonanej a usporiadanej akcii. Spomenula všetky akcie vykonané prostredníctvom, resp. pod záštitou DMS Rožňava, ale aj ktoré vykonali samotné MO MS v okrese Rožňava a Revúca. Aktivity a podujatia a celú činnosť vyhodnotila ako krásnu a poďakovala za matičnú prácu všetkým.   Čítať viac…