Spomienky sa nezabúdajú

5 augusta, 2021 by

Martin 04.08.2021

Zdroj: matica slovenska

Fotogaléria DMS

Pri príležitosti Roka Alexandra Dubčeka 2021 a 158. výročia vzniku Matice slovenskej 4. augusta 2021 odhalila národná ustanovizeň bustu Alexandra Dubčeka v Aleji dejateľov pred svojou sídelnou budovou v Martine. Slávnostné podujatie poctil svojou záštitou politikov syn Pavol Dubček. „Otec hovoril, že politiku nerobí pre seba, ale pre ľudí. A takto by mala rozmýšľať väčšina politikov a bolo by na Zemi dobre. Ďakujem za úctu k práci môjho otca. Celý jeho život bol obetavosť, ako on hovoril, pre dôstojný život človeka. To bol jeho cieľ, a nie príslušnosť k nejakej politickej strane. Vtedy bol spokojný a najšťastnejší, keď ľudia boli spokojní a darilo sa im,“ povedal doktor Pavol Dubček, ktorého na podujatí sprevádzala rodina, aby si uctila pamiatku Alexandra Dubčeka. Read more

V Rakovnici oslavovali dni obce

29 júla, 2021 by

Rakovnica 24.07.2021

Uplynulý víkend sa v sobotu neďaleko Rožňavy, v Rakovnici, konali dni obce. Počasie prialo, a tak si prítomní mohli vychutnať bohatý program v kruhu svojich známych, priateľov a rodiny. Dni obce Rakovnica 2021 sa konali v miestnom parku pri kultúrnom dome. Po príhovore starostky obce, Ing. Radoslavy Uhrinovej, sa začal kultúrny program. Najprv vystúpili najmenší, s pásmom piesní, predviedli sa aj s hrou na husle, či na píšťalke. V dvoch blokoch sa predstavila Dominika Ďurská, ktorá zaspievala krásne gemerské piesne a na akordeóne ju doprevádzal Marián Molnár. Rovnako v dvoch blokoch vystúpil Folklórny súbor Haviar z Rožňavy. Celé programové čísla boli vyskladané z piesní a tancov z Rožňavského Bystrého. Prítomným sa predstavili ženská a mužská spevácka skupina, ale aj tanečná zložka súboru. V programovom čísle FS Haviar si sólo zaspievala domáca speváčka, Zuzana Vargová, rodená Birková, Read more

Vatra zvrchovanosti na Trojici

19 júla, 2021 by

Nižná Slaná – 16.07.2021

Fotogaléria – Monika

Fotogaléria – Michal

Fotogaléria – Šani

Fotogaléria – Taňa

Zapálením Vatry zvrchovanosti si pripomíname Deklaráciu Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky.  Je to uznesenie Slovenskej národnej rady zo 17. júla 1992, v ktorom poslanci národnej rady požadovali samostatnosť Slovenska. Deklarácia bola súčasťou procesu, ktorého vyvrcholením bol rozpad ČSFR a vznik samostatnej Slovenskej republiky 1.januára 1993. Dôležitý medzník našich dejín sme si pripomenuli aj my. Na Trojici v Nižnej Slanej všetkých srdečne privítala riaditeľka Domu Matice slovenskej v Rožňave Zlatica Halková, ktorá poďakovala celému kolektívu za ukážkovú pripravenosť podujatia.  Martin Gallík privítal na svojom území všetkých prítomných a následne nám Tomáš Ladňák  priblížil, prečo sa zapaľujú matičné ohne a vatra zvrchovanosti. Po úvodných slovách sa pristúpilo k zapáleniu vatry a hrdo sa spievala matičná hymna „Kto za pravdu horí“. Veľké poďakovanie patrí domácim matičiarom a Dobrovoľnému hasičskému zboru Nižná Slaná a všetkým, ktorí sa podieľali na tomto krásnom podujatí za zvukov prekrásnych piesní a dobrej nálady.

DMS

Cesta slovenčiny – Stredoveké premeny (10. – 15. storočie)

13 júla, 2021 by

Koniec jedného kruhu však zároveň znamenal začiatok nového. Srdce svetadiela sa napriahlo na novú úder. Vari netušíme, aké hlboké korene to sú. Pretože napriek všetkému udržali podstatu národa a neprerušený tok slovenského jazyka. Slovenčina sa vyvíjala nepretržite, ba práve v 10. – 12. storočí nadobudla črty, ktoré ju charakterizujú dodnes. Takto o tom píše prof. Rudolf Krajčovič v diele Svedectvo dejín o slovenčine: „Po historicko-jazykovom spracovaní svedectiev dávnych čias otvorí sa pred nami priam kronika o najstaršom období vývinu slovenčiny. Dočítame sa v nej, že v 10. storočí sa stará slovenčina natrvalo odpútala od svojho praslovanského základu. Najprv spolu so staročeskou a staropoľskou oblasťou zánikom polosamohlások (tzv. tvrdých a mäkkých jerov) sa odlíšila od susedných slovanských oblastí. Potom spolu so staročeskou oblasťou stratou nosových samohlások (tzv. nosoviek) sa odlíšila od staropoľskej oblasti, kde sú nosovky dodnes. Napokon zachovaním rozdielu dz Read more

Cyril a Metod

7 júla, 2021 by

Rožňava – 04.07.2021

Fotogaléria

Ako každý rok, aj tohto roku si pripomíname jeden z najvýznamnejších míľnikov v dejinách Slovanov – príchod vierozvestcov – solúnskych bratov Cyrila a Metoda. Bratia prišli na Veľkú Moravu v roku 863. Konštantín vytvoril nové písmo – hlaholiku. Po solúnskych bratoch zostalo kresťanstvo, ale aj rozsiahla literárna činnosť, prekladová i pôvodná. Zákon sudnyj ľudem bol nielen občianskym zákonníkom Veľkej Moravy, ale aj prvým zákonníkom v slovanskom svete. Konštantín napísal v rokoch 863 – 867 prvú báseň v staroslovenčine Proglas ako predhovor k evanjeliu. Uctievame si ich ako tých, ktorí stáli pri kultúrnom a náboženskom zrode nášho národa. Presne pri príležitosti 1000 – eho výročia ich príchodu, vtedajší významní predstavitelia kultúrneho a cirkevného života na Slovensku, dňa 4.augusta 1863 na prvom valnom zhromaždení v Martine, založili najvýznamnejšiu celonárodnú slovenskú kultúrnu ustanovizeň Maticu slovenskú. Po celom Slovensku si v tento deň Matica slovenská pripomína tento významný sviatok. Nebolo to inak ani v Rožňave. Read more

Pavol Jozef Šafárik – 160. výročie úmrtia

27 júna, 2021 by

Kobeliarovo – 27.06.2021

Fotogaléria – Michal Terrai

Fotogaléria – Alexander Lázár

Fotogaléria – Tatiana Tomková

Vyvrcholením  trojdňových osláv bol spomienkový deň v Kobeliarove 27. júna 2021. Slávnostné Služby Božie v Ev. a. v. kostole v Kobeliarove otvorila Folklórna skupina Bučina z Pače. Služby viedla kaplánka Ľubica Štefanidesová, ktorá vyzdvihla Šafárikovu osobnosť: „Pavol Jozef Šafárik nemal ľahký život, ale obratnosť jeho rodičov, rozumnosť jeho samého mu dovoľovali veci, o ktorých jeho vrstovníci možno ani nesnívali. Prinášal ľuďom všetko to, čo sa on naučil. Nesnažil sa o veľké uznanie, ale snažil sa pomôcť ľuďom a ukázal im, že aj tí čo nemajú veľa, môžu dostať vzdelanie, ktoré si zaslúži každý“. Vladimír Tököly predniesol pohľad mladého matičiara na nášho slávneho rodáka: „Pavol Jozef Šafárik bol jednou z najväčších persón našej malej krajiny. A hoci jeho životná cesta nebola jednoduchá, jeho charakter môžeme definovať ako neoblomný a vytrvalý. Možno mal iný charakter myšlienok než Štúrovci, no bol rovnako veľkým národovcom. Read more

Martin Gallík – Nikdy nepoviem nie

27 júna, 2021 by

Nižná Slaná – 27.06.2021

inžinier, plukovník vo výslužbe, profesionálny vojak, ekonóm, nositeľ tradičnej ľudovej kultúry, funkcionár Matice slovenskej

Narodil sa 27.06.1954 v Nižnej Slanej rodičom Martinovi a Ľudmile rodenej Bugajovej. Rodina Gallíková má zemiansky pôvod. Starý otec Ján Gallík bol štábnym strážmajstrom, bol držiteľom významných ocenení za hrdinské činy v I. svetovej vojne. Základné vzdelanie získal vo svojom rodisku.Po ukončení stredoškolských štúdií na Strednej priemyselnej škole v Spišskej Novej Vsi nastúpil na Ročnú dôstojnícku školu v Olomouci, odbor veliteľsko-technický.  Už po starom otcovi mal v sebe vojenské korene a preto sa rozhodol študovať na Vysokej vojenskej škole tylového a technického zabezpečenia v Žiline, odbor organizátorsko-ekonomický a tiež úspešne ukončil Vojenskú akadémiu Antonína Zápotockého Read more

Pavol Jozef Šafárik v našich srdciach

25 júna, 2021 by

Rožňava – 25.06.2021

Fotogaléria

Pavel Jozef Šafárik patrí k najvýznamnejším osobnostiam slovenských dejín. Verejne sa veľmi neangažoval, preto ho veľká časť slovenskej verejnosti počas jeho života veľmi nepoznala. Dnes sú po ňom pomenované školy, ulice a aj námestia. Tento víkend si pripomíname 160. výročie jeho úmrtia. Vďaka skvelej spolupráci s Obcou Kobeliarovo, s Mestom Rožňava, s Gymnáziom Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave a ECAV sa nám podarilo pripraviť krásne trojdňové spomienkové podujatie. Oslavy sa začali 25. júna 2021 na Gymnáziu Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave, kde predsedu Matice slovenskej Mariána Gešpera privítala riaditeľka školy Katarína Adamková a Lýdia Kalinová. Na pôde strednej školy sa prvýkrát stretol predseda Matice slovenskej zo študentami a predstavil im osobnosť Pavla Jozefa Šafárika. Read more

Cesta slovenčiny – Cyril a Metod – misia, písmo, tradícia

16 júna, 2021 by

Poloha Slovenska pripomína oko cyklónu. Ak sa vrátime do čias Svätoplukovej ríše a cyrilo-metodskej misie, vidíme ohromujúci výbuch vzdelanosti a jeho následné vyžiarenie do všetkých kútov slovanského sveta. No u nás z toho ostali iba korene. Hoci slovanská kultúra, hlaholské písmo a základy slovanskej civilizácie vzišli z územia medzi Nitrou a Bratislavou, naplnenie našli až v Ochride, Kyjeve či Moskve. Hoci české knieža Borivoj bol pokrstený na Svätoplukovom dvore v Nitre, bola to nakoniec Praha, ktorá bola istý čas centrom rímsko-nemeckej ríše s poloslovanským cisárom Karolom IV. v jej čele. Krakov bol dokázateľne jedným z hradísk Svätoplukovej ríše a neskôr sa stal centrom obrovského poľského štátu, siahajúceho od Dnepra po Ondru. Aj keď bol Pribinov a Koceľov Blatnohrad strediskom hlaholskej vzdelanosti, práve Panónia sa neskôr stala centrom vznikajúceho uhorského štátu. Read more

Jonatán Dobroslav Čipka – zakladajúci člen Tatrína

14 júna, 2021 by

14.06.1819 Tisovec 14.02.1861 Drienčany

– spisovateľ, folklorista, učiteľ, evanjelický kňaz, rozprávač, publicista, prekladateľ a zakladateľ hospodárskych spolkov. Pochádzal z meštianskych rodičov. Základnú školu vychodil v Tisovci. Študoval na lýceu v Kežmarku, kde bol vedúcim predstaviteľom slovenskej študentskej spoločnosti. V štúdiu pokračoval v Bratislave a v Jene. Počas prázdnin aj po ukončení štúdia bol v priateľskom styku s A.H. Škultétym, Š.M. Daxnerom a s J. Franciscim, s ktorými sa pustil do zberateľskej činnosti. Svoje prvotiny, ktoré Čipka napísal ešte na lýceu, podpisoval menom Hradovský, zverejnil ich Fejérpatakyho vlastenecký kalendár a Slovenský pozorník. Read more

« Predchádzajúca stranaNasledujúca strana »