Ladislav Bartolomeides – evanjelický farár v Ochtinej

18 apríla, 2021 by  

16.11.1754  Klenovec – 18.4.1825 Ochtiná

– vedecký a vlastivedný pracovník, pedagóg, historik, geograf, teológ, evanjelický kňaz, osvietenec, národný buditeľ, učiteľ a prírodovedný bádateľ – zoológ a entomológ

Ľudovú školu navštevoval v Klenovci, nižšie gymnaziálne triedy absolvoval na evanjelickej latinskej škole v Dobšinej, vyššie v rokoch 1772 – 1775 už na evanjelickom lýceu v Kežmarku. Pôsobil v Rimavskej Bani a v Ožďanoch, neskôr absolvoval študijný pobyt na univerzite vo Wittenbergu. Po návrate dočasne učil v Ratkovej, od roku 1783 sa ako evanjelický farár usadil v Ochtinej, kde pôsobil 42 rokov. Ochtiná sa stala miestom jeho kňažskej, osvetovej a vedeckovýskumnej práce. Písal historické a jazykovedné spisy, pôsobil v oblasti popularizácie výdobytkov spoločenských vied, no nebol len typom jednostranného osvietenského odborníka. Zaujímavé a na svoju dobu pokrokové boli jeho metódy skúmania. Hoci nemal filologické, ani lingvistické vzdelanie, otázky jazykového systému mu neboli neznáme. Tu, v závetrí ochtinskej fary, sa venoval prevažne kabinetnej vedeckej práci a predstavoval typ univerzálneho, polyhistoricky zameraného vzdelanca. Svoj hlavný cieľ vyjadril myšlienkou: „Som zaujatý pre veci domáce, ktoré nepoznať je hanba, preto budem hovoriť o obyvateľoch, aby som dosiahol vďaku mojej vlasti malohontskej.“ Z jeho listín vlastnoručne napísaných, týkajúcich sa Ochtinej, spomenieme aspoň niektoré: v roku 1793 založil v Ochtinej novú cirkevné kroniku, ktorá bola vedená po latinsky: „Novum Protocollon Ecclesiae Ochtiniensis et Rochfaluensis.“ V roku 1803 založil slovensky vednú „Knihu Cyrkve Ochtinské.“ Jedným z jeho prvých diel bol „Spis užitečný a velmi potrebný od doktora Grobiana“ (1784). V rokoch 1794 – 1798 vydal niekoľko učebníc napísaných slovakizovaným jazykom Kralickej biblie – Hystorya o Americe, Geografia aneb vypsání okršleku zemského, Kratičká historie přirození, Memorabilia provinciae Csetnek. Najvýznamnejšie je takmer 800-stranové dielo Inclyti Superioris Ungariae Comitatus Gomoriensis notitia historico-geographicostatistica. Je to rozsiahla monografia o Gemeri, vychádzajúca z jeho vlastných výskumov. Tvoria ju historické a geografické state. Jeho poznatky o Gemeri – Malohonte sú významným a jedinečným prameňom poznania krajiny v posledných desaťročiach 18. storočia a na začiatku 19. storočia. V diele sa spomínajú aj Slavošovce. V roku 1808 vydal v Levoči dielko „De Sajone“, ktoré sa radí k jeho geografickým prácam a zahŕňa úvahy o rieke Slanej. V období silnejúcej maďarizácie vydal v Levoči spis „Brevis Tractatus“, pojednávajúci o ťažkostiach Slovákov s ohľadom na ich literatúru. Bartolomeides, okrem už tu spomenutej tvorby zohrával významnú úlohu pri kryštalizácii predstáv o podobe evanjelického a. v. školstva na prelome 18. a 19. storočia. Ako osvietenec veril v silu vzdelania, veril v silu šírenia osvety, no zároveň hlboko veril v inteligenciu svojho národa. Toto presvedčenie vyjadril aj slovami: „Sotva nájdeš vzdelanejšie obyvateľstvo v Uhorsku ako sú Slováci tohto kraja. Slováci tohto kraja sú vážni, v práci vytrvalí, v svetových známostiach vynikajúci, vynikajú nielen meštiaci, ale aj roľníci sú zbehlí v dejinách, počtoch, zemepise, hudbe…“ (O rodnom kraji Šafárikovom).

Zdroj: Maj Gemer, autor PaedDr. Milan Sajenko

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!