Cesta slovenčiny – Samova ríša

5 júna, 2021 by  

Venujem sa teraz chvíľu nositeľom jazyka- starým Slovanom. Do písanej histórie sa vynárajú v období sťahovania národov. Takto o Slovanoch píše byzantský cisár Lev VI. Múdry: „Aj slovanské kmene sa navzájom podobali spôsobom života a mravov. Boli tiež slobodné a nechceli žiť v otroctve alebo poddanstve, najmä vtedy, keď ešte bývali v pôvodnej vlasti za Dunajom. Keď sa odtiaľ presťahovali sem a boli prinútení prijať poddanstvo, nechceli dobrovoľne poslúchať nikoho iného iba samých seba. Pokladali totiž za lepšie trpieť pod útlakom vládcov pochádzajúcich z ich vlastného kmeňa, ako slúžiť a podliehať rímskym zákonom. Aj tí, ktorí prijali sviatosť spásonosného krstu, žijú týmto spôsobom života až do dnešných čias podľa zaužívaných zvykov svojej dávnej slobody. Slovanské kmene boli také pohostinné, že to neviem ani povedať. Túto svoju vlastnosť nestratili ani teraz, lež stále sa jej rovnako držia.“ Vo svetle prvých pramenných údajov teda vystupujú Slovania ako slobodymilovný, pohostinný a veľkorysý národ. A to podotýkam, že ich opisovali tí, ktorí proti nim bojovali. Po odznení búrok sťahovania národov nachádzame Slovanov odrazu všade – od Hamburgu po Benátky, od Fínskeho zálivu po Čierne more, od Dunaja po grécky Peloponéz a Malú Áziu. Prenesme sa však do obdobia, keď už hukot sťahovania národov utíchal a na troskách starej rímskej Európy vznikala Európa nová. Vtedy sa rodili nové ríše a medzi nimi na našom území Samova ríša. Rozprávanie o nej sa okrem iného zachovalo vo Fredegarovej kronike: „Keď Slovania zvaní Vinidi s vojskom zaútočili proti Hunom, kupec Samo postupoval s nimi vo vojsku. A tu preukázal takú veľkú schopnosť proti Hunom, že to vzbudilo obdiv, a nesmierny počet z nich bol pobitý mečom Vinidov. Vinidi, spoznajúc Samovu užitočnosť, zvolili si ho za kráľa nad sebou a tu šťastlivo panoval 35 rokov. Za jeho vlády Vinidi viedli mnohé vojny proti Hunom. S jeho rozvahou a schopnosťou Vinidi vždy porazili Hunov. Samo mal 12 žien z pokolenia Vinidov, s ktorými splodil 22 synov a 15 dcér. V roku 631 Slovania nazývaní Vinidi v Samovej ríši usmrtili veľký počet franských kupcov a olúpili ich o tovar. To bol začiatok roztržky medzi Dagobertom a Samom, vládcom Slovanov. Keď potom Austrázijci obkľúčili hrad Vogastisburg, kde sa opevnili veľmi početné oddiely Vinidov, v trojdňovom boji boli tu mnohí z Dagobertovho vojska pobití mečom a ostatní zbabelo sa odtiaľ vrátili do svojich sídiel. Potom Vinidi viac raz vtrhli do Durínska a do ostatných krajov Franského kráľovstva a plienili. Ešte aj Dervan, knieža národa Srbov, ktorí pochádzali z rodu Slovanov a už dávno patrili ku kráľovstvu Frankov, pridal sa so svojimi ľuďmi k Samovmu kráľovstvu.“ Tlkot srdca svetadielu vychádzal od nepamäti práve spod slovenskej zeme. Od stredného Dunaja sa podľa Nestorovej kroniky rozišli Slovania osídliť väčšinu Európy. Od stredného Dunaja sa po páde svetovládneho Ríma rozbehli Vandali, Alani a Kvádi dobýjať západný svet. A práve na našom území sa zastavili Avari, a nechali proti sebe vzniknúť Samovu ríšu. Táto dŕžava s centrom v Bratislavskej bráne a rozprestierajúca sa od Karpát po Alpy a od Dunaja po Labe sa stala základom pre všetkých nasledujúcich slovenských štátností. Bola poslednou, ktorá stála na pôvodnom prírodnom myšlienkovom svete Slovanov, siahajúcom hlboko i indoeurópskym koreňom. No bola prvou, ktorá začala budovať novodobú slovanskú sústavu.

Zdroj: Národný kalendár 2005, autor Maroš Puchovský

 

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!