Nezabúdame na Jura Hronca

2 decembra, 2021 by  

Gočovo – 01.12.2021

Fotogaléria

Pred 62. rokmi nás 1. decembra navždy opustil významný človek z Gemera Jur Hronec. Matica slovenská, Obec Gočovo, ECAV Vlachovo fília Gočovo a Občianske združenie Zachovanie pamiatky Jura Hronca si pietnou spomienkou v komornom prostredí v Gočove 1. decembra 2021 uctili jeho pamiatku. Jur Hronec bol mnohostrannou osobnosťou, mimoriadne pracovitý a čestný človek, akademik a trojnásobný doktor. V Gočove prežil svoje detstvo a na vlastnú žiadosť sa po svojej smrti vrátil do rodného Gočova. Spolupráca Jura Hronca a Matice slovenskej bola mimoriadne plodná. Trvala od obnovenia Matice roku 1919 do roku 1954. Mala viaceré formy. Pre matičný archív a knižnicu získaval fondy- rukopisy slovenských spisovateľov. Posudzoval Maticou vydávané publikácie. Matica zase oceňovala autoritu a odbornú erudovanosť Jura Hronca. Pri prvej oficiálnej návšteve matičnej delegácie za krajanmi v USA usporiadali reprezentačnú  výstavu slovenskej literatúry, kultúry a vedy, na ktorej reprezentoval slovenskú vedu. 3. augusta 1928 sa Jur Hronec stal zakladajúcim členom Matice slovenskej. Najdôležitejšími publikáciami vydanými pod Maticou slovenskou boli odborné publikácie Diferenciálny a integrálny počet 1,2 (1940, 1946)  a druhé vydanie Algebraické rovnice a ich použitie na analytickú geometriu (1949). Matica slovenská vykonávala jazykové korektúry Hroncovej odbornej matematickej práce, Algebraické rovnice a ich použitie na analytickú geometriu. Prostredníctvom matičných Slovenských pohľadov bol uverejnený článok o Vysokoškolských požiadavkách (1935). Matica slovenská podporovala snahu Jura Hronca o založenie vysokej technickej a prírodovedeckej školy. Za účelom propagácie snáh o vytvorenie technicky zameraných škôl vydala Matica v spolupráci s Klubom inžinierov Slovákov pod vedením Jura Hronca v rokoch 1937 až 1946, desať ročníkov časopisu Technický odbor slovenský. Ako rektor Vysokej školy technickej bol hosťom Valného zhromaždenia Matice slovenskej 12. mája 1939. Osobitnou formou spolupráce bola účasť Jura Hronca na organizovaní a činnosti Prírodovedného odboru Matice slovenskej. Matica od svojho obnovenia zakladala vedecké odbory z jednotlivých disciplín, ktoré združovali členov, vydávali vedecké zborníky i monografie a nahrádzali neexistujúcu akadémiu vied. Orientovala sa však prevažne na spoločenskovedné disciplíny, resp. na tvorbu technickej terminológie. Prvý pokus o založenie Prírodovedného odboru v rokoch 1923 – 1925 sa skončil neúspešne. V ďalšom v rokoch 1935 – 1936 sa výrazne angažoval Hronec. Bol členom jeho prípravného výboru, rátalo sa s ním ako s predsedom odboru, navrhol organizačné členenie odboru i prvých osem členov. Činnosť odboru sa však nerozvinula. Obnovila sa roku 1944, Hronec už ako predseda Matice v ňom pôsobil, uvedomoval si potrebu orientácie Matice aj na oblasť prírodných vied, presadil vydávanie Prírodovedného zborníka i popularizačného časopisu Príroda. Výraznú brázdu v činnosti Matice vyoral Jur Hronec v rokoch 1945 – 1954, keď  26. augusta 1945 sa stal predsedom Matice slovenskej spolu s Ladislavom Novomeským. V matičnom výbore zastupoval vedu a presadzoval jej vedeckú orientáciu. Uvedomoval si jej širšie celoslovenské a celospoločenské poslanie – rozšírenie jej členstva a miestnych odborov na celé Slovensko, na potrebu navrátenia sa Slovákov z Maďarska na Slovensko i mimoriadne rozvinutie jej kultúrneho pôsobenia. Počas jeho predsedovania Matica dosiahla vrchol vtedajšej činnosti – počet jej členov sa zvýšil zo 74 000 roku 1944 na stotisíc a počet miestnych odborov z 336 na 1125 roku 1950. Ročne vydávala okolo dvesto titulov kníh, dvanásť vedeckých zborníkov a šesť časopisov, bola najväčším slovenským vydavateľstvom. Hronec vybavoval za Maticu mnohé záležitosti, napr. aj Dom – Kníhkupectvo Matice slovenskej v Bratislave. S Maticou mal spoločný osud aj po roku 1948, zažil obmedzovanie je činnosti, presun vedeckej práce do akadémie, likvidáciu členskej základne. Najmä v časoch boja proti tzv. buržoáznym nacionalistom, keď ďalší matičný predseda Laco Novomeský sedel vo väzení, hľadal s reprezentantmi Matice východisko z ťažkej situácie. Na zjazde delegátov miestnych odborov v Leviciach 11. mája 1949, odovzdal Jur Hronec mestu Levice knižnicu, ako dar od Matice slovenskej. Jur Hronec považoval za potrebné a presadzoval angažovanie Matice na územiach so zmiešanou národnosťou, nakoľko aj po okupácii v týchto častiach ostal silný maďarský vplyv, najmä v kultúrnom prostredí. Dňa 5. apríla 1954 viedol posledné zasadnutie Výboru Matice slovenskej, ktoré požiadalo Slovenskú národnú radu o prijatie Zákona SNR o Matici slovenskej. Vydaním tohto zákona v apríli 1954 sa Matica zmenila na štátnu vedeckú inštitúciu – na Slovenskú národnú knižnicu a Knihovedný ústav.

DMS Rožňava

Zdroje:

GEŠPER, M. 2019. Predsedovia Matice slovenskej 1863-2019. Martin: Neografia ISBN 978-80-8128-240-9

Michal Eliáš – Ozveny Minulosti

https://www.osobnosti.sk/osobnost/jur-hronec-1001

https://matica.sk/jur-hronec-v-medzivojnovom-skolstve/

http://www.mat.savba.sk/MATEMATICI/matematici.php?cislo=82

https://www.muzeum.sk/pamatny-dom-akademika-jura-hronca-gocovo.html

https://www.gocovo.sk/

http://www.maticaroznava.sk/

 

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!