Hodnotíme rok 2021

21 decembra, 2021 by  

Dom Matice slovenskej (DMS) v Rožňave vznikol 1. 7. 2009 a slávnostné otvorenie bolo 7. 7. 2009 za účasti vrcholných predstaviteľov Matice slovenskej, ako aj za účasti matičiarov a priaznivcov z celého okresu. Predtým tu pôsobilo Oblastné pracovisko MS, ktoré vzniklo 1. 1. 1992. V súčasnom období sa Dom MS metodicky venuje  23 subjektom v okresoch  Rožňava a Revúca. Pôsobí tu aktívna Oblastná rada MS. V orgánoch MS boli traja členovia Výboru MS, jedna členka Predsedníctva MS a traja členovia Krajskej rady MS Košického samosprávneho kraja. Počas existencie pracoviska MS veľa podujatí získalo nadokresné rozmery, ako Šaliansky Maťko, Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas – Dobšinského rozprávky, Zábavné čísla Jura Hronca, Kellnerova Poloma, Slávik Slovenska a mnohé iné súťaže pre deti a mládež.  Rok 2021 však bol znovu výnimočný, pandemická situácia mnoho aktivít obmedzila, no aj napriek tomu sa nám podarilo naše niektoré aktivity uskutočniť inou formou. Niektoré podujatia sa uskutočnili dokonca aj formou on-line, alebo videonahrávkami, ale nevzdávali sme sa.

16.3.2021 sme sa vybrali do Slavošoviec. Položením venca sme si uctili nielen pamiatku nášho rozprávkového kráľa Pavla Dobšinského, ale aj pána doktora Milana Sajenka, ktorý má osobnú zásluhu na zriadení múzea Pavla Dobšinského v Slavošovciach.

Pri príležitosti 76. výročia víťazstva na fašizmom a ukončenia II. svetovej vojny sme sa dňa 7.5.2021 zúčastnili pietneho aktu kladenia vencov.

16.5.2021 sme si pripomenuli 140. výročie narodenia Jura Hronca pietnou spomienkou a Slávnostnými Službami Božími v Gočove.

2.6.2021 sme boli spoluorganizátormi recitačnej súťaže v umeleckom prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov a divadiel poézie detí, mládeže a dospelých – Hviezdoslavov Kubín.

  1. – 27.6.2021 sme pripravili krásne spomienkové podujatie na Pavla Jozefa Šafárika pri príležitosti jeho 160. výročia narodenia. Podujatie bolo trojdňové. Prvý deň bola prednáška pre študentov Gymnázia Pavla Jozefa Šafárika v Rožňave a spolu so zástupcami mesta sme položili veniec k buste tohto nášho slovenského velikána. Podujatie pokračovalo turistikou Po stopách P. J. Šafárika no pre nepriaznivé počasie sa táto turistika zrušila. Slávnosti sa ukončili Slávnostnými Službami Božími v ev. kostole a.v. v Kobeliarove a pietnou spomienkou pri Pamätnom dome P. J. Šafárika.

Nezabudli sme ani na príchod našich vierozvestcov Cyrila a Metoda a v rámci Kultúrneho leta mesta Rožňava dňa 4.7.2021 sme položili veniec pri buste Štefana Moyzesa.

Zapálením Vatry zvrchovanosti si každoročne pripomíname Deklaráciu Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Vatra zvrchovanosti sa uskutočnila 16.7.2021 v Nižnej Slanej.

Pri príležitosti 77. výročia Slovenského národného povstania sme sa zúčastnili pietneho aktu kladenia vencov pri pamätníku partizána Tótha.

V priestoroch Domu Matice slovenskej v Rožňave sa dňa 15.10.2021 uskutočnilo okresné kolo recitačnej súťaže Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas, ktorá sa každoročne koná na počesť významného slovenského rozprávkara Pavla Emanuela Dobšinského.

Na počesť Troch sokolov  (Štefan Marko Daxner, Ján Francisci, Michal Bakulíny) si každoročne v novembri uctíme ich pamiatku položením vencov.  Pamätná tabuľa sa nachádza na priečelí Obecného úradu v Plešivci.

Pri príležitosti 50. výročia založenia Klubu dôchodcov, dnes Denného centra, sme pre seniorov pripravili krátky slávnostný program, a pripomenuli sme si aj Alexandra Dubčeka.

A nezabudli sme ani na výročie úmrtia Jura Hronca. Pripravovali sme matematickú súťaž pre deti, ale vzhľadom na zlú epidemiologickú situáciu sme súťaž museli deň pred jej realizáciou zrušiť. Jura Hronca sme si pripomenuli položením venca a zapálením sviečky na jeho hrobe v Gočove.

Nezabúdame na našich slávnych predchodcov a pripravili sme niektoré aktivity vo forme tlačených brožúrok, či letákov.

Dom MS v Rožňave sa prioritne sústreďuje na  aktivizáciu, koordináciu a metodickú spoluprácu s MO MS, prácu s deťmi a mládežou, upevňovanie národného povedomia a pozdvihnutie slovenskej hrdosti na zmiešanom území, zachovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov, oživovanie regionálnej a miestnej kultúry, oživovanie ľudových tradícií, zachovávanie pamiatky našich rodákov (Dobšinský, Šafárik, Hronec , Madáč , Kellner, Ormis …. ), spoluprácu so všetkými kultúrnymi a inými organizáciami, ktoré prejavia záujem.

Spolupráca – samosprávny kraj, Mesto Rožňava, obecné úrady v okrese, Gemerské osvetové stredisko, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského, Centrum voľného času,  Základná umelecká škola, základné a stredné školy, obecné knižnice, občianske združenia a všetci, ktorí chcú podporiť matičnú myšlienku o vzájomnej úcte a rešpekte na  národnostne zmiešanom území. V priebehu celého obdobia sa do podujatí zapájali všetky miestne odbory a  po mnohých rokoch sa konečne aj do našich končín dostal predseda MS – pri oslavách Jur Hronca a Pavla Jozefa Šafárika.

Nespomenuli sme všetky podujatia, ale naše poďakovanie patrí celej matičnej základni za obetavú prácu v prospech širokého okolia. Poďakovanie patrí aj všetkým organizáciám či subjektom, ktoré prejavili záujem s nami spolupracovať a vytvárať krásne hodnoty pre všetkých. S radosťou konštatujeme, že naše aktivity sme uskutočnili aj vďaka finančnej pomoci nielen Matice slovenskej ale aj Mesta Rožňava. Ďakujeme.

V Rožňave: 20.12.2021

Ing. Zlatica Halková – riaditeľka DMS Rožňava

Tatiana Tomková – kultúrna pracovníčka DMS Rožňava

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!