“Pravde žil som, krivdu bil som – verne národ môj ľúbil som.“

23 mája, 2023 by  

Chyžné – 21.05.2023

Fotogaléria  DMS

Fotogaléria JH

Pred 140. rokmi, 10. mája 1883, v Hornej Lehote  zomrel básnik, jeden z najvýznamnejších predstaviteľov slovenského romantizmu a evanjelický kňaz Samo Chalupka. Počas svojej životnej púte pôsobil ako evanjelický kaplán aj v Chyžnom. Pri tejto príležitosti, 21. mája 2023, pripravila Matica slovenská, Obec Chyžné a CZ ECAV na Slovensku Chyžné spomienkovú slávnosť.  Slávnostné služby Božie v Evanjelickom a. v. chráme Božom v Chyžnom viedla zborová farárka CZ ECAV Chyžné Emília Vӧlgiyová spolu so zborovou farárkou CZ ECAV Štítnik Janou Hrivniakovou. Do krásnej atmosféry prispela svojím vystúpením Folklórna skupina Genšenky z Honiec.  Kázeň slova Božieho bola postavená na Matúšových slovách: „Zachráň nás Pane, hynieme“. V tomto kontexte prepojila Emília Vӧlgiyová dejinné obdobie Tomášika, Chalupku a mnohých národovcov. Obdobie, ktoré sa podobalo búrke na mori, ale s Božou pomocou dokázali prekonať rôzne hrozby, tlaky a zlé chvíle. Zápasili o svoju identitu, o jazyk, o reč, o samotné bytie, o národ. Vezmime si príklad z ďalšieho Kristovho mučeníka, kňaza, básnika Sama Chalupku. Už vo svojej rodine dostal výborný základ, na ktorom mohol budovať celý svoj život. Viera mu nebola prekážkou, ale dala mu krídla. Viera ovplyvnila jeho život. Ľudia ho milovali. Milovali jeho kázne, lebo hovoril zo života. Bol kňazom, ktorý počúval ľudí pri stretnutiach a premietal to do svojich kázní. Bol to človek, ktorý miloval Boha a miloval svoj národ. To čo cítil a prežíval, dával do svojich básní. Myšlienky, ktoré mal, si nenechal pre seba, ale burcoval národ. Samo Chalupka sa narodil v rodine evanjelického farára Adama Chalupku a Anny Fruniovej. Základné vzdelanie získaval u otca – učiteľa a kazateľa, neskôr navštevoval od roku 1821 gymnázium v Gemerskej Teplici a od roku 1822 študoval na lýceu v Kežmarku. Tam naňho vplývali národne uvedomelí profesori. Od roku 1824 študoval v Rožňave a od roku 1827 študoval na evanjelickom lýceu v Bratislave filozofiu a teológiu. Stal sa jedným zo zakladateľov študentského samovzdelávacieho spolku Společnost česko-slovanská (1829). Po ukončení štúdia pôsobil najprv ako vychovávateľ v Demänovej, no už v roku 1833 pokračoval v štúdiu na evanjelickej teologickej fakulte vo Viedni. V roku 1834 uverejnil vo Fejérpatakyho kalendári tri básne, ktoré prevzal Kollár do druhého zväzku svojich Národných spievaniek, keďže ich pokladal za vydarenú napodobeninu ľudových piesní. Popri ročnom štúdiu teológie vo Viedni sa Chalupka zúčastňoval tajných schôdzok poľskej mládeže, odkiaľ pôsobil na činnosť slovenského krúžku v Bratislave. Samo Chalupka prispel aj do prvého zborníka bratislavskej mládeže v tridsiatych rokoch, almanachu Plody (1836). Bol členom spolkov Vzájomnosť (1837) a Tatrín (1844). Stál pri vzniku Matice slovenskej a bol spoluautorom Memoranda slovenského národa. Študoval slovanské dejiny a ľudovú epiku, zbieral slovenské ľudové povesti a piesne. Samo Chalupka v roku 1834 počas štúdia Sama Tomášika v Berlíne pôsobil ako evanjelický kaplán v Chyžnom. Po Tomášikovom návrate od roku 1836 bol farárom v Jelšavskej Teplici. Po smrti svojho otca v roku 1840 prevzal faru v Hornej Lehote, kde pôsobil až do svojej smrti. Na záver služieb Božích vystúpila riaditeľka Domu Matice slovenskej v Rožňave Zlatica Halková, aby sa všetkým poďakovala za krásnu spomienkovú slávnosť. Zhromaždenie sa presunulo na cintorín, kde si položením venca na hrob Sama Tomášika pripomenuli jeho 210. výročie narodenia.  Toto výročie sme si pripomenuli vo februári v Jelšavskej Teplici. Je potrebné si pripomínať ľudí, ktorí priniesli mnoho nášmu národu.

Tatiana Tomková, DMS Rožňava

 

 

 

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!