Oslavy 195. výročia narodenia a 145. Výročia smrti Petra Kellnera Záboja Hostinského.

september 11, 2018 by  

GP 037Gemerská Poloma – 08.09.2018

Fotogaléria

V evanjelickom kostole v  Gemerskej Polome sa konali slávnostné služby Božie pri príležitosti  Dňa  samospráv obce Gemerská Poloma a partnerských obcí Pustá Polom a Polomka a  60. Výročia zlúčenia obcí Veľkej a Malej Polomy. V rámci nich sa  uskutočnila spomienková slávnosť na   slovenského spisovateľa, novinára, historika, filozofa, redaktora Slovenských národných novín, nadšeného štúrovca a polomského  rodáka  P.Kellnera Záboja Hostinského.  Oslavy zorganizoval miestny odbor Matice slovenskej (MO MS) pri príležitosti  195. výročia od jeho narodenia a 145. výročia od jeho  smrti. Začiatok slávnosti sa začal evanjelickou liturgiou s kázňou Slova Božieho s ktorou poslúžila pani farárka THDr. Zuzana Poláková.. Po jej ukončení sa slova ujala predsedníčka  MO MS Mária Antalová. V mene výboru MO MS, ako aj v mene svojom privítala všetkých prítomných, osobitne pani riaditeľku Domu Matice slovenskej v Rožňave Ing.Zlaticu Halkovú, kultúrno osvetovú pracovníčku Domu Matice slovenskej p. Tatianu Tomková a Máriu Halkovú zaslúžilú členku Matice slovenskej v Rožňave.   Vo svojom slávnostnom príhovore poukázala na historický prínos P. Kellnera  pre našu súčasnosť a stručne zhrnula  jeho život a neoceniteľný prínos pre našu kultúru a náš národ. Predstavila ho nielen  ako významného národovca , nadšeného štúrovca  , novinára , Na záver básnika , prekladateľa, matičiara  ale aj sociálne cítiaceho človeka. Dôkazom je aj to  že po zlepšení jeho ťažkej  životnej situácie prispel sumou tristo zlatých na evanjelické gymnázium v Revúcej a na činnosť Matice slovenskej  sumou sto zlatých.  Bol  aktívnym členom Matice slovenskej, pracoval v jej novovzniknutých výboroch (historickom, filozofickom, literárnom). Peter Kellner vzbudzuje obdiv už svojou bohatosťou záujmov. Bol nielen novinárom, básnikom, dramatickým spisovateľom, historikom, prekladateľom  ale aj filozofom. . Patrí mu osobitné miesto v dejinách pretože bol autorom prvej štúdie o symbole dvojitého kríža, ktorá vyšla roku 1867 pod názvom K dejopisu härbu slovenského. Písal alegorické básne, drámu, filozofické a historické texty, ale taktiež prozaické diela a životopisy. Peter Kellner  okrem prímena Hostinský volil aj iné pseudonymy, spomedzi ktorých je najznámejšie Peter Záboj Hostinský.  Pod menom  Záboj – Hostinský uverejňoval v  novinách a v ich literárnej prílohe básne, historické a vedecké články.  V čase svojho pôsobenia v Bratislave do zániku Slovenských národných novín v júni 1848 napísal trinásť rozsiahlych vedeckých rozpráv a štúdií z odboru národného hospodárstva, filozofie, prírodných vied, dejín literatúry, národopisu, histórie, ľudovej slovesnosti a teórie literatúry. Už táto skutočnosť hovorí jasnou rečou o talentovanosti a vzdelanosti Petra Kellnera-Hostinského, nehovoriac už o jeho neskoršej bohatej a všestrannej publicistickej činnosti. Ťažké životné podmienky sa odrazili na jeho zdraví.  3. augusta 1873 ho v Hnúšti zasiahla ťažká choroba, ktorej 10. augusta vo veku päťdesiat rokov podľahol. Celú rukopisnú pozostalosť usporiadal jeho najvernejší priateľ Pavol Dobšinský a odovzdal ju do archívu Matice Slovenskej. Hoci zomrel relatívne mladý zostalo po ňom množstvo básní  vedeckých štúdií, prekladov, na ktoré môže byť slovenský národ hrdý.

Po  slávnostnom príhovore sa všetci prítomní presunuli do farskej záhrady k rodnému domu P.Kellnera  kde   položením  venca  k pamätnej tabuli  prejavili úctu a vďaku osobnosti, ktorá dokázala vziať na seba veľkú zodpovednosť v ťažkých časoch tvorenia našich národných dejín. Predsedníčka MO MS v príhovore ocenila že obyvatelia obce sú  hrdí na svojho rodáka .Základná škola   nesie názov Petra Kellnera Hostinského  a každoročne  v spolupráci s MO MS a obcou organizuje súťaž v prednese poézie a prózy pod názvom Kellnerova Poloma. Tohto roku  sa konal  už 22.ročník.

Slávnosť ukončil spev evanjelického spevokolu s  piesňou Hojže Bože a modlitbou pani farárky.

V závere tejto peknej a dôstojnej spomienkovej slávnosti  predsedníčka MO MS vyslovila poďakovanie všetkým, ktorí  sa podieľali na príprave a realizácii tohto podujatia. Vyslovila želanie aby  Slováci  boli  hrdí na svoju minulosť a  na takých významných ľudí akým bol Peter Kellner – Hostinský  a  aby  toto miesto   aj v budúcnosti pripomínalo že kedysi  sa tu narodil a  žil človek ktorý celý život zasvätil svojmu národu.

Mária Antalová, predsedníčka MO MS Gemerská Poloma

 

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!