Polomskí matičiari oslavovali….

október 28, 2019 by  

GP35Gemerská Poloma – 25.10.2019

Fotogaléria

Členovia Miestneho odboru Matice slovenskej v Gemerskej Polome si  pripomenuli  slávnostnou členskou schôdzou významnú udalosť. Presne v tento deň pred sedemdesiatimi rokmi skupina nadšencov z Veľkej a Malej Polomy založila Miestny odbor Matice slovenskej. Slávnosť otvoril Evanjelický cirkevný spevokol hymnickou piesňou „Kto za pravdu horí“. Pozvanie prijali hostia Ing. Zlatka Halková, riaditeľka Domu Matice slovenskej v Rožňave, starostka obce Mgr. Lilian Bronďošová s poslancami obecného zastupiteľstva  Jankou Ciberajovou a Mariánom Ferencom. Úvod bohatého  kultúrneho programu patril deťom z Materskej školy v Gemerskej Polome s ich milými básničkami a pesničkami. Program spestrila Júlia Zatrochová  precíteným prednesom básne od  Andreja Sládkoviča „Nehaňte ľud môj“, po ktorom nasledovalo nemenej zaujímavé vystúpenie Folklórnej skupiny Dolina s tancom v podaní ich tanečníkov v sprievode detskej ľudovej hudby.  Súčasná predsedníčka  Mária  Antalová oboznámila prítomných  so 70. ročnou históriou Miestneho odboru. Poukázala na fakt, že matičná činnosť v Gemerskej Polome sa datuje už od polovice 19. storočia. Na zakladajúcom Valnom zhromaždení Matice slovenskej, ktoré sa konalo  4. augusta 1863 v Turčianskom Svätom Martine, sa zúčastnil polomský rodák Peter Kellner Hostinský. Samotné založenie Miestneho odboru Matice slovenskej sa konalo až v roku 1949. Vtedy mala Veľká a Malá Poloma už 26 individuálnych členov. Zo zakladajúcich členov sa tohto dňa dožili len dvaja,  Zuzana Dovicová a pán učiteľ  Ladislav Bolčák. Medzi prvých členov patrila Júlia Špernogová, rod. Višňovská, po ktorej sa zachovala členská legitimácia, ktorú s úctou opatruje jej dcéra Oľga Štrbová. Matica slovenská  mala podiel aj na poli kultúrnom, či spoločenskom. Počas 70. ročnej existencie bolo založené ochotnícke divadlo,  súťaž v prednese poézie a prózy pod názvom  „ Kellnerova Poloma“, matičný spevokol „Svornosť“, evanjelický cirkevný spevokol, FSk Dolina, DFS Bambuchy. MO v súčasnosti pokračuje v zachovávaní tradícií a organizuje a spoluorganizuje rôzne akcie. Predsedníčka MO vyzdvihla nielen prácu predsedov,  ktorí tu pôsobili za posledné roky,  ale vyslovila aj obdiv, uznanie a tichú spomienku zakladajúcim členom, aj všetkým tým, ktorí našli za tie roky pochopenie pre činnosť Matice slovenskej a podľa svojich možností  vytvárali podmienky pre jej existenciu a ocenila ich ďakovným listom.  Slová vďaky, priateľské a povzbudivé slová, odzneli z úst pani starostky a pani riaditeľky Domu Matice slovenskej v Rožňave. V  podaní evanjelického spevokolu  ešte zaznela pieseň „Svojho Pána chváliť chcem“ pod vedením pani farárky Mgr. Gdovinovej.  Záver programu patril prekrásnym folklórnym pásmam  v podaní  FS Dolina za hudobného doprovodu Stanislava Gunára pod vedením manželov Vnemčákových. Počas celej slávnosti si prítomní mohli pozrieť krásne krojované bábiky z osobnej zbierky matičiarky  Heleny Liptákovej. Po skončení  oficiálnej časti slávnosti bolo pripravené chutné pohostenie, pri ktorom sa všetci prítomní  družne pobavili.

Prežili sme krásne piatkové popoludnie, za ktoré sa patrí poďakovať hlavne Obecnému úradu a Domu Matice slovenskej v Rožňave,  ale tiež aj všetkým účinkujúcim, ktorí spestrili tento slávnostný deň.

Mária Antalová, predsedníčka MO MS Gemerská Poloma

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!