Rok 2022

7 januára, 2023 by  

Správa o činnosti DMS Rožňava za rok 2022

Okresy – Rožňava, Revúca

Dom Matice slovenskej (DMS) v Rožňave vznikol 1. 7. 2009 a slávnostné otvorenie bolo 7. 7. 2009 za účasti vrcholných predstaviteľov Matice slovenskej, ako aj za účasti matičiarov a priaznivcov z celého okresu. Predtým tu pôsobilo Oblastné pracovisko Matice slovenskej, ktoré vzniklo 1. 1. 1992. V súčasnom období sa Dom MS metodicky venuje 20 subjektom v okresoch  Rožňava a Revúca. Pôsobí tu aktívna Oblastná rada MS. V orgánoch MS jeden člen Výboru MS, podpredseda Dozorného výboru MS, jeden člen výboru Mladej Matice slovenskej, predsedníčka a dvaja členovia Krajskej rady MS Košického samosprávneho kraja. Počas existencie pracoviska MS veľa podujatí získalo nadokresné rozmery, ako Šaliansky Maťko, Hviezdoslavov Kubín, Zlatá podkova, zlaté pero, zlatý vlas – Dobšinského rozprávky, Zábavné čísla Jura Hronca,  Slávik Slovenska a mnohé iné súťaže pre deti a mládež.  Rok 2022 však bol znovu výnimočný. Pandemická situácia mnoho aktivít obmedzila, no aj napriek tomu sa nám podarilo naše aktivity uskutočniť inou formou. Niektoré podujatia sa uskutočnili dokonca aj formou on-line, alebo videonahrávkami, ale nevzdávali sme sa. Pripomenuli sme si výročie narodenia Jura Hronca zaujímavou súťažou Zábavné čísla Jur Hronca priamo v jeho rodisku v Gočove. Súťažiaci počas hodnotenia odbornej  poroty sa presunuli do evanjelického kostola, kde dokonca si mohli vyskúšať hru na organe. Navštívili aj rodný dom svetového matematika a aj predsedu Matice slovenskej Jur Hronca. Boli sme spoluorganizátormi recitačných a speváckych súťaží. Nezabudli sme ani na príchod našich vierozvestcov Cyrila a Metoda a v rámci konania Krajského snemu Matice slovenskej sme položili veniec pri buste Štefana Moyzesa. Matica slovenská vyhlásila rok 2022 za Rok odkazu štúrovcov. Mnohí mali 200. výročie narodenia a urobili sme veľa prednášok nielen na školách, ale aj pre seniorov. Na Gemeri medzi takéto významné osobnosti patrili napríklad: Peter Kellner Hostinský, Samuel Tomášik, Pavol Emanuel Dobšinský. Mnohí štúrovci aj študovali v Rožňave na evanjelickom gymnáziu, bývala ZŠ Sama Tomášika na Ulici zeleného stromu. Rok 2022 bol pre nás aj začiatkom novej aktivity „Zviditeľňovanie nadaných ľudí a umelcov, ktorí žijú, alebo pochádzajú z bývalej Gemersko – malohontskej župy“. Myšlienka vznikla na základe toho, že si pripomíname našich slávnych rodákov, ktorí niečo vo svojom živote urobili v prospech nášho národa, ale zabúdame aj na našich rodákov, ktorí žijú a teraz tvoria. Projekt zviditeľniť takého osobnosti sa nám veľmi osvedčilo a v besedách s nimi bolo cítiť hrdosť a krásu ich prejavu. V týchto aktivitách budeme pokračovať aj ďalej. Zapálením Vatry zvrchovanosti si každoročne pripomíname Deklaráciu Slovenskej národnej rady o zvrchovanosti Slovenskej republiky. Spomienkové pietne akty sú samozrejmosťou.  Pokračujeme aj v prednáškach pre školy o Matici slovenskej. Nezabúdame ani na Troch sokolov  (Štefan Marko Daxner, Ján Francisci, Michal Bakulíny) a v tomto roku v spolupráci s vedeckým tajomníkom MS sme spracovali novú publikáciu. Pripomíname si na našich slávnych predchodcov a znovu sme pripravili niektoré aktivity vo forme tlačených brožúrok, či letákov. Dom MS v Rožňave sa prioritne sústreďuje na  aktivizáciu, koordináciu a metodickú spoluprácu s MO MS, prácu s deťmi a mládežou, upevňovanie národného povedomia a pozdvihnutie slovenskej hrdosti na zmiešanom území, zachovávanie kultúrneho dedičstva našich predkov, oživovanie regionálnej a miestnej kultúry, oživovanie ľudových tradícií, zachovávanie pamiatky našich rodákov (Dobšinský, Šafárik, Hronec, Madáč , Kellner, Ormis …. ). Spolupracujeme so všetkými kultúrnymi a inými organizáciami, ktoré prejavia záujem. Spolupráca – samosprávny kraj, Mesto Rožňava, obecné úrady v okrese, Gemerské osvetové stredisko, Gemerská knižnica Pavla Dobšinského, Centrum voľného času,  základná umelecká škola, základné a stredné školy, obecné knižnice, občianske združenia a so všetkými, ktorí chcú podporiť matičnú myšlienku o vzájomnej úcte a rešpekte na  národnostne zmiešanom území. V priebehu celého obdobia sa do podujatí zapájali všetky miestne odbory a niektoré prednášky nám zrealizoval aj predseda MS.  Nespomenuli sme všetky podujatia, ale naše poďakovanie patrí celej matičnej základni za obetavú prácu v prospech širokého okolia. Poďakovanie patrí aj všetkým organizáciám či subjektom, ktoré prejavili záujem s nami spolupracovať a vytvárať krásne hodnoty pre všetkých. S radosťou konštatujeme, že naše aktivity sme uskutočnili aj vďaka finančnej pomoci nielen Matice slovenskej ale aj Mesta Rožňava. Ďakujeme.

V Rožňave: 20.12.2022

Ing. Zlatica Halková – riaditeľka DMS Rožňava

Tatiana Tomková – kultúrna pracovníčka DMS Rožňava

Comments

Feel free to leave a comment...
and oh, if you want a pic to show with your comment, go get a gravatar!